Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Uutiset
< Takaisin
< Kaikki uutiset

Paikallisuutisia-sarjakuva uudistui
Julkaistu: 29. kesäkuuta 2007 klo 02:32:57   Muokattu: 3. tammikuuta 2008 klo 18:35:21

Li­sää roh­keut­ta, sa­mas­tet­ta­vuut­ta, in­hi­mil­li­syyt­tä, tun­net­ta ja jat­ko­sar­ja­mai­nen ker­ron­ta.

Pai­kal­lis­uu­ti­sia-sar­ja­ku­vaa on uu­dis­tet­tu ja uu­dis­te­taan vie­lä­kin ra­di­kaa­lis­ti mm. saa­dun lu­ki­ja­pa­laut­teen poh­jal­ta. En­ti­nen sar­ja koet­tiin lii­an kilt­ti­nä, asial­li­sen aka­tee­mi­se­na ja kui­va­na ja hah­mot vai­keas­ti sa­mas­tet­ta­vi­na.

Sar­ja­ku­van te­ki­jät Ti­mo Käh­kö­nen ja Ve­sa Il­ma­ran­ta ot­ti­vat it­se­ään nis­kas­ta kiin­ni ja mm. kir­joit­ti­vat sar­ja­uu­dis­tuk­ses­ta 25 si­vua teks­tiä. Sar­jan uu­dis­tuk­sen kes­kei­set piir­teet ovat:

1) Jär­keen ve­toa­vis­ta sar­kas­ti­sis­ta ju­tuis­ta siir­ry­tään suo­raan tun­ne­ta­sol­le is­ke­viin jut­tui­hin - Me ih­mi­set teem­me usein viet­tei­hin ja tun­tei­siin poh­jau­tu­via rat­kai­su­ja, joi­hin sit­ten kek­sim­me jär­ki­pe­räi­set syyt.

2) Asial­li­nen, kilt­ti läm­min­hen­ki­sen sa­tii­ri­nen kä­sit­te­ly­ta­pa vaih­det­tiin is­ke­vään, ir­rot­te­le­vaan,
rä­väk­kään, roh­ke­aan, jo­pa us­ka­li­aa­seen ta­paan - kilt­teys ei (ny­ky­ään) kiin­nos­ta ke­tään, ker­to­mi­sen ar­voi­set ta­ri­nat löy­ty­vät sy­vem­mäl­tä.

3) En­ti­nen "kie­li kes­kel­lä suu­ta" -te­ko­ta­pa, jos­sa pe­lä­tään louk­kaa­mas­ta, suu­tut­ta­mas­ta tai är­syt­tä­mäs­tä ke­tään vaih­det­tiin "kie­li pos­kes­sa" -mei­nin­kiin.

4) Kie­lia­sua on muu­tet­tu ja muu­te­taan en­ti­ses­tään luon­te­vam­mak­si, pu­he­kie­len­o­mai­sem­mak­si, ly­hyem­mäk­si, yk­sin­ker­tai­sem­mak­si ja na­se­vam­mak­si.

5) Hah­mois­ta teh­tiin in­hi­mil­li­sem­piä vi­koi­neen, alem­muus­komp­lek­sei­neen ja mui­ne vir­hei­neen - hel­pom­pi sa­mas­tua.

6) Ta­pah­tu­mis­ta ar­ki­sem­pia ja lä­hem­pä­nä ta­val­li­sen ih­mi­sen to­del­li­suut­ta - tär­keä "tä­mä­hän on kuin omas­ta elä­mäs­tä­ni" -tun­ne.

7) Yh­teis­kun­nal­li­nen kan­taa­ot­ta­vuus voi säi­lyä taus­tal­la har­ki­ten käy­tet­ty­nä, mut­ta ei enää pääl­le­lii­mat­tu­na vaan ri­vien vä­lis­tä luet­ta­va­na, ove­lam­pa­na. Esim. st­ri­pis­sä 256 Pir­jon toi­ve saa­da tyt­tö­lap­si voi­daan tul­ki­ta kom­men­tik­si maa­il­mas­sa ta­pah­tu­vaa tyt­tö­las­ten sor­toa vas­taan. Kom­men­toin­ti ei siis enää ole sar­ja­ku­van pääa­sia vaan tar­koi­tus on et­tä se koi­ra äläh­tää jo­hon ka­lik­ka ka­lah­taa. Poin­tin voi­vat ta­ju­ta esim. ne tiet­ty­jen mai­den asuk­kaat, jot­ka ovat ot­ta­neet asiak­seen abor­toi­da tyt­tö­lap­sia (jät­täen siis käy­tän­nös­sä mo­net tu­le­vat mie­het il­man puo­li­soa) tai muu­ten koh­del­la kal­toin tyt­tö­jä. Yh­teis­kun­nal­li­ses­ti kan­taa­ot­ta­van sar­ja­ku­van ei tar­vit­se ol­la kui­va. Kä­sit­te­ly­ta­pa voi ol­la hy­vin­kin viih­teel­li­nen.

8) Ir­to­hei­tois­ta siir­ryt­tiin jat­ko­sar­ja­mai­seen ker­ron­taan - ta­voit­tee­na saa­da lu­ki­jat kouk­kuun seu­raa­maan "juo­nen" kään­tei­tä, jot­ta myös leh­det sai­si­vat si­tou­tu­nei­ta lu­ki­joi­ta.

9) Sar­jaan tu­lee rei­lus­ti elä­män­ma­kua li­sää. Var­sin­kin Esa ja Pir­jo saa­vat luon­teet ja muut­tu­vat sar­jan sel­keäs­ti kes­kei­sim­mik­si hen­ki­löik­si. Esa on nyt tun­teil­la pro­ses­soi­va, her­käs­ti suut­tu­va, voi­mak­kaas­ti ko­ke­va,
ää­ria­jat­te­luun sor­tu­va. Voi tun­tea epä­toi­voa, iloa, su­rua, vi­haa jne. Sar­jan jän­ni­te ra­ken­tuu pit­käl­ti Esan luon­teen va­raan ja Esan ja hä­nen lä­hi­pii­rin­sä tör­mäyk­sis­tä. Pir­jo taas on jär­jen ää­ni ih­mi­sen si­säl­lä, mut­ta ei ole kui­ten­kaan yk­siu­lot­tei­nen hah­mo vaan hä­nes­tä­kin löy­tyy yl­lät­tä­viä sä­vy­jä.

10) Mie­li­ku­vi­tus­ta ja idean len­toa li­sä­tään rei­lus­ti, mi­kä nä­kyy myös lii­oit­te­le­vam­mas­sa, lä­hem­pä­nä fan­ta­sia­maa­il­maa liik­ku­vas­sa ku­va­ker­ron­nas­sa.

11) Ul­koa­sun näyt­tä­vyyt­tä pa­ran­ne­taan mm. uu­del­la dy­naa­mi­sem­mal­la teks­tauk­sel­la.

12) Hah­mo­jen suun­nit­te­lus­sa ja ai­hei­den va­lin­nas­sa ote­taan ko­ros­te­tus­ti huo­mioon kan­sain­vä­li­nen ylei­sö, jol­le sar­ja­ku­va on tar­koi­tus mark­ki­noi­da unoh­ta­mat­ta ko­ti­maas­sa asu­via. Esim. uu­tuu­te­na sar­jaan otet­tiin uu­si hah­mo ki­vi­pat­sas, jo­ka kor­vaa van­han kir­veen­te­roit­ta­jan Syr­jää­län to­rin lai­dal­la. Veis­tok­ses­sa voi näh­dä vai­kut­tei­ta kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tus­ta Mic­he­lan­ge­lon Da­vid-pat­saas­ta, kun taas van­ha pat­sas voi­tiin näh­dä ko­to­pe­räi­se­nä Paa­vo Ruot­sa­lai­nen -in­kar­naa­tio­na, jo­ka mm. ul­ko­mail­la asu­vien kie­len­kään­tä­jien mu­kaan on vai­kea hah­mo esim. ame­rik­ka­lai­sil­le.

Py­rim­me te­ke­mään Pai­kal­lis­uu­ti­sia-sar­jas­ta me­nes­tyk­sen, jo­ka saa­vut­taa huo­mio­ta myös ul­ko­mail­la.

Tä­mä uu­dis­tus on saa­nut koe­lu­ki­jat in­nos­tu­maan ja toi­vom­me et­tä se he­rät­tää teis­sä­kin sa­man­lai­sia tun­te­muk­sia.

Mil­tä uu­dis­tet­tu sar­ja­ku­va sit­ten näyt­tää?


Muu­ta­mia uu­dis­te­tun tyy­lin mu­kai­sia pai­no­kel­poi­sia pdf-näy­te­st­rip­pe­jä voi la­da­ta st­rip­pien la­taus­si­vul­ta ja ko­keil­la tu­los­taa nii­tä (EI kui­ten­kaan jul­kais­ta il­man lu­paa). Si­vul­la on kaik­ki kol­me vä­ri­ver­sio­ta (co­lor, graysca­le ja bit­map). Co­lor/graysca­le kes­tää het­ken en­nen kuin al­kaa la­tau­tua, kos­ka oh­jel­ma te­kee vä­rie­rot­te­lun len­nos­sa.

Uu­det lo­got
Uu­det lo­got voit la­da­ta st­rip­pien la­taus­si­vul­ta klik­kaa­mal­la ku­vaa:
Paikallisuutisia-logo nro 5

Pai­kal­lis­uu­ti­sia-sar­ja in­ter­ne­tis­sä
Tu­tus­tu uu­dis­te­tun Pai­kal­lis­uu­ti­sia-sar­ja­ku­van esit­te­lyyn.

Pai­kal­lis­uu­ti­sia-sar­jaa voi seu­ra­ta osoit­tees­ta http://www.ro­y­alco­mics.com/rc/in­dex.cgi?p1=pu&p2=sun tai sar­jan omal­ta si­vul­ta osoit­tees­ta http://www.Pai­kal­lis­uu­ti­sia.com/in­dex.cgi?T=etu­si­vu&lang=fi.

Uu­dis­te­tut hah­mot
Huo­mioi myös uu­dis­te­tut hah­mot.

An­na pa­lau­tet­ta sar­ja­uu­dis­tuk­ses­ta!
Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan pa­lau­tet­ta sar­ja­uu­dis­tuk­ses­ta, jo­ta voit­te an­taa pa­lau­te­si­vul­la.

To­ki otam­me myös ti­lauk­sia ja tar­jous­pyyn­tö­jä vas­taan. Sar­jas­ta voi­daan teh­dä vaik­ka 13-52 kap­pa­leen par­haim­mis­ton esit­te­ly­pa­ket­ti, jon­ka jäl­keen jul­kai­su jat­kui­si st­ri­pis­tä nro 256, jo­ka on en­sim­mäi­nen uu­den tyy­li­nen st­rip­pi.

Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.